Soul Connections With Kasia

Regulamin wraz z polityką prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy dokument stanowi Regulamin korzystania z Usług Sesji audiowizualnych on-line (dalej: Regulamin).
 2. Regulamin określa zakres i rodzaj Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Stron.
 
 1. Definicje
 
 1. Usługodawca – Katarzyna Michalak (dane adresowe: info@soulconnectionswithkasia.com) świadcząca Usługi Sesji audiowizualnych on-line.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych która korzysta z Usług Sesji audiowizualnych on-line na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi – określa odpłatne usługi Sesji audiowizualnych on-line (w tym widomości głosowe) za pomocą komunikatora Zoom, Whatsapp bądź Messenger.
 • Usługi
 
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługi Sesji audiowizualnych on-line za pomocą komunikatora Zoom, Whatsapp bądź Messenger.
 2. Klient może dokonać zakupu pojedynczej Usługi – Sesji.
 
 1. Warunki świadczenia Usługi Sesji audiowizualnych
 
 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Sesji audiowizualnych jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu elektronicznego (w szczególności: kamerka internetowa, mikrofon), łącza internetowego oraz posiadania konta użytkownika Zoom, Whatsapp bądź Messenger.
 2. Sesja rozpoczyna się w terminie uzgodnionym z Klientem, pod warunkiem wcześniejszego dokonania płatności przez Klienta, zgodnie z pkt VI Regulaminu.
 3. Sesja może trwać ok. 2h.
 4. Spóźnienie może wynieść maksymalnie do 15 minut.
 5. W przypadku spóźnienia Klienta, czas spóźnienia zostanie odliczony od czasu Sesji.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie umówionej Sesji jest możliwe na maksymalnie 48h przed umówionym terminem. W takim przypadku, Sesja zostanie przełożona na dogodny dla Klienta termin. Taka sytuacja może mieć miejsce maksymalnie dwa razy.
 7. Jeśli Sesja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, będzie to potraktowane jako nieodwołanie Sesji i nie przysługuje zwrot opłaty.
   
 1. Zawarcie Umowy
 
 1. Zawarcie Umowy zachodzi poprzez zamówienie Usługi oraz dokonanie płatności w odpowiednim terminie.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności ich akceptacja.
 
 1. Płatności
  Płatności za Usługi Sesji audiowizualnych należy dokonać z góry, podczas umawiania Sesji, przelewem bankowym na konto  lub za pomocą serwisu internetowego wskazanego przez Usługodawcę. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego lub informacja o dokonaniu wpłaty na konto odpowiedniego serwisu.    
 • Reklamacja
 
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej odpłatnych Usług w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była świadczona albo miała być świadczona.
 2. Reklamacja powinna zostać przygotowana w formie pisemnej oraz wysłana na adres e-mail: info@soulconnectionswithkasia.com
 3. Reklamacja powinna zawierać takie dane jak: informacje na temat składającego reklamację, jego dane kontaktowe, datę wykonania usługi, szczegółowy opis, czego reklamacja dotyczy oraz żądania Klienta w związku ze złożeniem reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Odpowiedź na taką reklamację w formie pisemnej zostanie wysłana na adres e-mail Klienta. Od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje Klientowi odwołanie. Klient może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
 
 • Poufność
 
 1. Treść Sesji audiowizualnych jest poufna. Żadna ze Stron nie może ujawniać osobom trzecim jej treści bez zgody drugiej strony.
 2. W szczególności nie jest dopuszczalne nagrywanie Sesji audiowizualnych on-line przez Klienta bez wcześniejszej zgody Usługodawcy.
 3. W przypadku zagrożenia życia Klienta lub osób trzecich, Usługodawca może odstąpić od zasady poufności w celu ochrony życia i zdrowia osób zagrożonych.
 
 1. Klauzula informacyjna
 
 1. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Katarzyna Michalak (dane adresowe: info@soulconnectionswithkasia.com), zwana dalej Administratorem.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 4. Administrator niniejszym informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarza dane osobowe Klientów, a także o przysługujących im prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
 5. Z Administratorem można kontaktować się poprzez: email: info@soulconnectionswithkasia.com.
 6. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w sposób zgodny z prawem oznacza, iż Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadku posiadania ku temu wyraźnej podstawy prawnej w szczególności wynikającej bezpośrednio z RODO (art. 6 lub art. 9 RODO) lub innych unijnych lub krajowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W przypadku, w którym Administrator zostanie pozbawiony celu przetwarzania, niezwłocznie trwale usuwa dane, chyba że prawo do ich dalszego przetwarzania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokonuje cyklicznej oceny zasadności przetwarzania określonych danych osobowych, z uwzględnieniem aktualności celów ich przetwarzania.
 8. Administrator przetwarza dane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Administrator dąży do ciągłej minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. W tym celu dokonuje cyklicznej oceny zakresu oraz rodzajów przetwarzanych danych osobowych dla określenia niezbędności ich przetwarzania lub możliwości ich trwałego usunięcia
 9. Administrator dba o to, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe, a w miarę potrzeby i posiadanych możliwości dokonuje ich uaktualnienia.
 10. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w następujących celach:
 11. kontaktu z Klientem (potwierdzenie Usługi, umówienie terminu lub zmiana terminu, itd.),
 12. świadczenia Usług przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
 13. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 14. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii czy kodeksu postępowania karnego,
 15. oceny stanu zdrowia Klienta – podstawę prawną stanowi zgoda Klienta.
 16. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
 17. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 4 lit. a, b oraz c – przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń,
 18. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody (Klient ma prawo cofnięcia zgody w każdym czasie, z zastrzeżeniem iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na ich skuteczne przetwarzanie przed złożeniem stosownego oświadczenia).
 19. Administrator pozyskuje informacje o Klientach poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu na Stronie oraz w komunikatorach Zoom, Whatsapp bądź Messenger. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 20. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usług świadczonych przez Administratora.
 21. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np. w celu skontaktowania się czy umówienia Usług.
 22. Administrator informuje, że dane Klientów mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administrator przetwarzają dane osobowe jako procesor i świadczą na jego rzecz określone usługi (np. doradcze, księgowe, informatyczne), z zastrzeżeniem, iż podmioty te nie będą miały dostępu do danych dotyczących zdrowia Klientów.
 23. Dane Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. Dane Klientów nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 24. Administrator danych przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa pozwalających Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych przez określony czas.
 25. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany oraz nie wykorzystuje ich w celu profilowania.
 26. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 27. dostępu do danych,
 28. otrzymania kopii danych,
 29. sprostowania,
 30. usunięcia danych,
 31. ograniczenia przetwarzania,
 32. przenoszenia danych,
 33. sprzeciwu — względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych jej szczególną sytuacją, jak również względem przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego,
 34. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 35. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – the Information Commissioner’s Office (ICO), the UK supervisory authority for data protection issues ico.org.uk.
 36. Postanowienia końcowe
 37. Wszelkie spory w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie.
 38. Sądem właściwym w przypadku ewentualnego sporu pozostanie sąd właściwy miejscowo z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego.
 39. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,01 tj. w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.
 40. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2023 roku. Wszelkie jego zmiany będą ogłaszane na stronie Regulami i Polityka Prywatności.